RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bestemmingsplannen in (toekomst)perspectief

6-9-2014

Door: Thierry Wever Eline van Kessel

Voor de Rekenkamercommissie van de Gemeente Zeist keek RIGO terug op het actualisatieproces van de bestemmingsplannen en vooruit naar de komst van de nieuwe Omgevingswet.

De gemeente Zeist heeft gewerkt aan de actualisatie van al haar bestemmingsplannen. De Rekenkamer concludeert dat de belangrijkste doelstelling, het tijdig actualiseren (voor de wettelijke datum van 1 juli 2013), gehaald is. Maar dit was uiteindelijk slechts mogelijk door het uitgangspunt van het inhoudelijk actualiseren los te laten en bestemmingsplannen beleidsneutraal over te zetten. Dit laatste leidde bij een aantal bestemmingsplannen tot onduidelijkheden en communicatieproblemen omdat bestemmingsplannen vaak niet helemaal neutraal overgezet konden worden, al was het maar omdat voldaan moest worden aan nieuwe wettelijke eisen rond digitalisering en de daarmee samenhangende hercodering van bestemmingsplancategorieën.

Met de Omgevingswet komt er een nieuwe periode van verandering op de gemeenten af. Een belangrijke wijziging is dat de Omgevingswet er naar streeft dat elke gemeente (maar) één grondgebied dekkend bestemmingsplan overhoudt, het omgevingsplan. De verwachting is dat de nieuwe wet in 2018 in werking zal treden. Voorbereidingen zullen al binnen deze raadsperiode getroffen moeten worden. College en gemeenteraad kunnen nu al beginnen met het doordenken van de consequenties van de nieuwe wetgeving. Het gaat dan in eerste instantie over het beantwoorden van fundamentele vragen. Kan met één plan voor het gehele gemeentelijk grondgebied worden volstaan? Hoe flexibel moet een omgevingsplan zijn? Wie stelt welke kaders op welk moment? En hoe wordt de participatie vorm gegeven?

Daarnaast kan - aansluitend bij vele initiatieven in den lande - ook geëxperimenteerd worden met nieuwe ideeën, vooruitlopend op nieuwe wetgeving. Zodra overgangsregelgeving en het implementatieprogramma beschikbaar zijn, kan vervolgens een plan van aanpak voor de implementatie van de nieuwe wetgeving gemaakt worden.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief