RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Sturen op betaalbaarheid is terug

25-10-2014

Door: Steven Kromhout Sjoerd Zeelenberg

Downloads: Productblad Betaalbaar verhuren

De huurinkomenstabel bij woningtoewijzing lijkt weer helemaal terug te zijn.

Een jaar geleden concludeerden we nog na een rondgang dat er bij de toewijzing van goedkope woningen nauwelijks gestuurd werd op betaalbaarheid. In diverse gemeenten en regio’s wordt inmiddels wel weer gesproken over sturen op betaalbaarheid via de woonruimteverdeling. Aanleiding daartoe is enerzijds de nieuwe Huisvestingswet, waardoor opnieuw wordt nagedacht over de toewijzingsregels, en anderzijds de stijging van de huurprijzen, die een efficiëntere verdeling van het goedkope aanbod vergt.

In de regio Utrecht constateerde RIGO begin dit jaar samen met WoningNet dat een steeds groter deel van de nieuwe huurders met een laag inkomen een woning boven de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag huren. De cijfers van WoningNet laten zien dat dit een logisch gevolg is van de verschuiving in de huurprijzen. De betaalbaarheid komt onder druk te staan doordat het aanbod duurder wordt.

In opdracht van de woningcorporaties onderzocht RIGO vervolgens de effecten van verschillende huurinkomens- en woningbezettingsnormen op de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de lage inkomens. Op basis van de uitkomsten is uit verschillende alternatieven een optimale keuze gemaakt die naar verwachting een plek krijgt in de nieuwe huisvestingsverordening.

Huurinkomensnormen alleen lossen het betaalbaarheidsvraagstuk niet op. Wel kan het doelmatig toewijzen van goedkope woningen een eerste stap zijn naar meer maatwerk in het huurbeleid. Het heeft immers alleen zin om de huur bij mutatie te matigen als daarmee de beoogde doelgroep kan worden bediend.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief