RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaar wonen met de huursombenadering

24-3-2015

Door: Steven Kromhout

In het kader van de Oefenruimte Huursombenadering van Platform31 heeft RIGO de effecten van diverse varianten op de betaalbaarheid verkend.

In het Woonakkoord heeft de regering toegezegd dat zij eind 2014 met een voorstel voor de huursombenadering zou komen. Later werd de invoering uitgesteld tot 2016, maar nog altijd is de inhoud van het voorstel onbekend. Om de minister op weg te helpen heeft Platform31 samen met een groot aantal corporaties een verkenning uitgevoerd van mogelijke varianten van de huursombenadering en de effecten daarvan.

De huursombenadering is bedoeld om corporaties meer mogelijkheden te geven om de prijs van de woning af te stemmen op de kwaliteit. Grootste discussiepunt in de Oefenruimte was de vraag of in de huursombenadering ook ruimte moet blijven voor inkomensafhankelijk huurbeleid. Om die discussie te voeden met cijfers heeft RIGO de effecten van varianten van de huursombenadering met en zonder inkomensafhankelijke component doorgerekend. Daarbij zijn ook de gevolgen voor de huurinkomsten en de huurtoeslag in beeld gebracht.

Uit de resultaten blijkt dat wanneer de huurverhoging deels afhankelijk wordt gemaakt van het inkomen, de betaalbaarheid voor lagere inkomens gunstiger uitpakt. In deze variant wordt de relatie tussen prijs en kwaliteit minder sterk dan in de variant zonder inkomensafhankelijke component. Bij de inrichting van de huursombenadering staan de beleidsmakers dus voor een dilemma tussen betaalbaarheid en prijs-kwaliteit. De vraag is of deze keuze straks door de minister zal worden gemaakt of aan de corporaties zelf wordt overgelaten.

Download de rapportage hier.

 

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief