RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonlasten in Den Bosch 3.0

Door: Elien Smeulders Steven Kromhout 21-6-2016

Opdrachtgever: Gemeente en woningcorporaties


Voor de derde keer op rij heeft RIGO de betaalbaarheid van de sociale huursector in Den Bosch geanalyseerd. 

De gemeente en woningcorporaties in ’s-Hertogenbosch werken al lange tijd samen om de woonlasten in de sociale huursector betaalbaar te houden. Hiervoor is in 2014 een woonlastenakkoord gesloten, waarin de ambitie is uitgesproken om de verwachte stijging van de woonlastendruk te verminderen. Om te monitoren in hoeverre de afgesproken ambities uit het woonlastenakkoord gerealiseerd worden, heeft RIGO, net als in 2010 en 2013, onderzoek gedaan naar de woonlasten, op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Hieruit bleek dat de woonlasten in de sociale huursector in in 2015 ongeveer gelijk waren aan 2013. Daarmee is de opwaartse trend afgevlakt.


Zoeken