RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonbeleid in Holland Rijnland en Rijnstreek

Door: Thierry Wever 4-6-2012

Opdrachtgever: Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland


Voor de woningcorporaties in de regio Holland Rijnland en Rijnstreek, verenigd in de VWHR (Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland) heeft RIGO de opgaven en ambities uit de verschillende regionale en lokale woononderzoeken en woonvisies in kaart gebracht. Gekeken is hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar zich leemten of fricties voordoen. Ook zijn de lokale en regionale ambities vergeleken met de ambities van de Zuidvleugel en ontwikkelingen in de Noordvleugel van de Randstad.

Zoeken