RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

De balans van Sociale Koop

Door: Sjoerd Zeelenberg Lisan Wilkens Steven Kromhout 6-5-2010

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Rapport SEV advies Artikel


Op verzoek van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) evalueerde RIGO de koopvariant Sociale Koop. Sociale Koop is één van de koopvarianten waarmee wordt beoogd de koopsector bereikbaar te maken voor de lagere inkomens. 

In de Proeftuin Sociale Koop hebben drie corporaties sinds medio 2007 onder begeleiding van de SEV geëxperimenteerd met Sociale Koop: Dudok Wonen, Volkshuisvesting Arnhem en Sité Woondiensten. De SEV adviseert het Ministerie van VROM in mei over de toekomst van Sociale Koop.

Uit de evaluatie blijkt dat de meerwaarde van Sociale Koop zit in de flexibiliteit van de toepassingsmogelijkheden van het product. Sociale Koop kan op verschillende manieren worden ingevuld, en kan ook een verschillende uitwerking hebben, afhankelijk van de gekozen invulling en de context. Sociale Koop moet passen bij de visie van de corporatie op volkshuisvesting en de toepassing van het product moet per keer worden afgestemd op de doelgroep en de situatie op de woningmarkt. Het risico voor de koper is hierbij een blijvend punt van aandacht.

Behalve de onderzoeksrapportage zijn ook het advies van de SEV aan het Ministerie en een artikel van de hand van Lisan Wilkes en Sjoerd Zeelenberg te downloaden.

Zoeken