RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningbehoefte en groeipotentie in Amsterdam

Door: André Buys Ilse Giesbers 18-3-2010

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Downloads: Rapport


Voor het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam is een visie opgesteld op de kansen en risico's in het licht van structurele ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt. 

In de Ontwerp Structuurvisie koerst Amsterdam aan op een ontwikkeling tot centrum van een metropoolregio. Onderdeel van deze ambitie is het toevoegen van 70.000 woningen (netto uitbreiding) tot het jaar 2040 binnen de bestaande stad. Het Ontwikkelingbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA) staat voor de opgave om de ambitie te realiseren. Dit vergt investeringen in een groot aantal veelal lastige locaties, waarvan lang niet altijd duidelijk is wat de marktpotentie is. Teneinde hier verstandige keuzen in te maken, heeft het OGA behoefte aan een nadere onderbouwing van de groeiambities.

Zoeken