RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Tussenevaluatie Huur op Maat

Door: Steven Kromhout Esther Cozijnsen Petra Burger 10-2-2010

Opdrachtgever: SEV

Downloads: Hoofdrapport Bijlagen


Sinds oktober 2008 experimenteren diverse woningcorporaties verspreid Nederland met Huur op Maat. Huur op Maat is een nieuwe manier om huurprijzen te bepalen, waarbij de huurprijs afhankelijk is van het inkomen van de huurder. RIGO voert in opdracht van de SEV de evaluatie van dit experiment uit.

Inmiddels is het experiment ruim een jaar aan de gang en kunnen de eerste tussentijdse conclusies worden getrokken. Het experiment voldoet tot nu toe aan de doelstellingen die de experimentcorporaties zich vooraf hebben gesteld. Huur op Maat maakt meer corporatiewoningen betaalbaar voor de primaire doelgroep. Om dit te bereiken worden de volkshuisvestelijke middelen van de corporaties gerichter ingezet op deze groep. Mede daardoor krijgen woningzoekenden meer te kiezen. Bij die keuze moeten zij een duidelijker afweging maken tussen de prijs en de kwaliteit van de woningen.

De huurinkomsten van de experimentcorporaties zijn bij Huur op Maat vooralsnog niet hoger dan bij het reguliere huurbeleid. Wel zijn er indicaties dat het beslag op de huurtoeslag is toegenomen. Het draagvlak onder woningzoekenden en huurders is nog altijd groot. Driekwart van de respondenten van een peiling onder woningzoekenden is het eens met de stelling dat het goed is dat mensen bij Huur op Maat-woningen minder huur betalen als zij een lager inkomen hebben.

Het totale experiment duurt drie jaar. In het najaar van 2010, wanneer het experiment twee jaar loopt, begint RIGO met de eindevaluatie. Dan hopen we meer te kunnen zeggen over de effecten op de woningmarkt. Begin 2011 worden de uitkomsten hiervan verwacht.

Zie ook het persbericht van de SEV en het artikel van Steven Kromhout en Anne Jo Visser in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.

Meer over: Transparantietool Een half jaar Huur op Maat

Zoeken