RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Demografie en eigenwoningbezit: een verkennende studie

Door: Kees Leidelmeijer André Buys Johan van Iersel 12-6-2011

Downloads: Rapport


RIGO heeft in dit onderzoek de markt voor koopwoningen vanuit het perspectief van de bevolkingsontwikkeling verkend. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK/WWI/KeV

Prognoses laten zien dat de groei van het aantal inwoners en huishoudens in Nederland de komende decennia zal verminderen. Uiteindelijk wordt – rond 2040 - zelfs een afname voorspeld. De afnemende bevolkingsgroei gaat samen met een proces van ontgroening en vergrijzing. Er mag worden verwacht dat deze demografische ontwikkelingen effecten hebben op de woningmarkt: voor de kwantitatieve woningbehoefte en de daarmee samenhangende behoefte aan woningproductie, maar ook voor de kwalitatieve behoefte, de gewenste eigendomsverhouding en de prijsvorming.

In dit rapport wordt in het bijzonder de relatie tussen de demografische ontwikkelingen en de markt voor koopwoningen beschouwd.

Meer over: Bevolkingsprognoses

Zoeken