RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Sturen in woonruimteverdeling

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 30-1-2014

Opdrachtgever: Corporaties in Zwolle en Kampen


De Zwolse en Kampense corporaties hebben behoefte aan een nieuw kader om te kunnen sturen in de woonruimteverdeling. Met name de vraag hoe de verdeling van het aanbod over de wens-, spoed- en bemiddelingsmodule van De Woningzoeker zou moeten zijn, speelde daarbij een rol. Samen met de corporaties en gemeenten stelde RIGO een redeneerlijn op, die uitmondde in een nieuw afwegingskader.

Zoeken