RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Wat kunnen gemeenten doen aan betaalbaarheid?

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout Wilma Bakker 10-6-2014

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Downloads: Handreiking


De betaalbaarheid van het wonen staat volop in de schijnwerpers. Gemeenten worden daar op aangesproken. Wat kunnen zij doen om het wonen betaalbaar te houden?

Gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het wonen, maar hebben geen uitgebreid instrumentarium. Samenwerking met derden is essentieel, niet in het minst met woningcorporaties. RIGO heeft in opdracht van de VNG een handreiking geschreven om lokale en regionale bestuurders te helpen het gesprek hierover aan te gaan.

Het eerste deel van de handreiking geeft een indruk van de problematiek, op basis van bestaande onderzoeken die de afgelopen periode verschenen zijn. Belangrijke conclusie is dat het aantal huishoudens met ‘te’ hoge woonlasten is toegenomen en de komende periode naar verwachting verder zal groeien. De notitie vat de problematiek samen van verschillende groepen woonconsumenten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de problemen in de huursector maar ook aandacht besteed aan de onderkant van de koopmarkt.

Het tweede deel van de handreiking biedt vervolgens aanknopingspunten voor denken en handelen van gemeenten. Voor de aanpak van problemen zijn minder middelen beschikbaar. Bij bewoners, gemeenten en corporaties. Dat betekent dat keuzes gemaakt moeten worden. Welke groepen en welke plekken willen we ontzien? Waar vinden we een rol van de gemeente nodig en gerechtvaardigd en waarom?

De handreiking geeft per thema vragen voor debat over opvattingen en prioriteiten. Bijvoorbeeld vragen over het huurbeleid van corporaties, belangrijk in de voorbereiding van afspraken over de sociale huurvoorraad, en het verdelen van de lasten tussen zittende huurders en woningzoekenden. Vragen over verkoop van huurwoningen en over een eventuele rol van gemeenten in de aanpak van onderhoudsachterstanden aan de onderkant van de koopmarkt. Wat willen we bereiken? Hoe zien we onze rol? Wat voor instrumentarium past daarbij?

De handreiking is bedoeld om bestuurders te ondersteunen bij het formuleren van de agenda voor lokaal woonbeleid, ter voorbereiding van onder meer prestatieafspraken met de corporaties. Mocht u na lezing behoefte hebben aan een nadere toelichting of ondersteuning bij het gesprek hierover binnen het college, de gemeenteraad of met de corporaties, neem dan contact met ons op.


Meer over: Betaalbaarheid

Zoeken