RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Aan de slag met de Huisvestingswet

Door: Sjoerd Zeelenberg Steven Kromhout 12-9-2014

Downloads: Productblad Schaarste onderbouwen


De Huisvestingswet betekent dat veel gemeenten moeten nadenken over het vaststellen van een (nieuwe) verordening. Gelukkig is er al het nodige voorwerk gedaan.

De Huisvestingswet, die ingaat op 1 januari 2015, bepaalt dat gemeenten alleen nog maar regels met betrekking tot woningtoewijzing kunnen stellen door middel van een Huisvestingsverordening. Gebruikmaken van de verordeningsbevoegdheid moet bovendien beter worden onderbouwd. Bestaande verordeningen vervallen van rechtswege op 1 juli 2015.

Dat betekent voor veel gemeenten dat er werk aan de winkel is. De komende maanden moeten zij onderzoeken in hoeverre er sprake is van schaarste op de woningmarkt en welke groepen woningzoekenden hierdoor in de knel komen. Vervolgens moeten zij een afweging maken in hoeverre sturen via een Huisvestingsverordening soelaas biedt en, eventueel, een (nieuwe) Huisvestingverordening opstellen. Gelukkig is er het nodige voorwerk gedaan.

Zo kunnen gemeenten gebruikmaken van de VNG-modelverordening en ledenbrief, die de VNG en RIGO samen opstelden deze zomer. Op dit moment werken we aan de Handreiking Huisvestingsbeleid van de VNG, die dit najaar zal verschijnen. De handreiking biedt praktische handvatten voor iedereen die met de Huisvestingswet aan de slag gaat.

Het aantonen van schaarste en de effecten daarvan voor bepaalde groepen woningzoekenden is een belangrijk onderdeel in de onderbouwing die gemeenten moeten maken. Inmiddels is RIGO voor verschillende gemeenten of regio´s gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Zo leverden we bijvoorbeeld voor de Stadsregio Amsterdam cijfermatige input voor de onderbouwing. Daarnaast zijn we bezig met schaarste-onderzoeken voor de U10 (regio Utrecht) en de Stadsregio Rotterdam. Hierbij werken we regelmatig samen met WoningNet.

Dit najaar organiseren OTB en RIGO opnieuw de cursus ‘Trends in woonruimteverdeling’. Tijdens die cursus zullen we uitgebreid ingaan op de inhoud en consequenties van de Huisvestingswet. Maar ook andere actuele thema’s uit de woonruimteverdeling komen aan bod. Ideaal dus om uw kennis bij te spijkeren.

Om uw kennis bij te spijkeren en bij te houden kunt u overigens ook gebruikmaken van www.huisvestingsbeleid.nl.Downloads

- Wetsvoorstel

- Memorie van toelichting

Nota van wijziging

- Tweede nota van wijziging

- Derde nota van wijziging

- Stemmingsoverzicht


Zoeken