RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Doelgroepen en woonlasten in Tilburg revisited

Door: Steven Kromhout Wilma Bakker Marlies van der Vlugt 6-5-2014

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg en corporaties

Downloads: Rapport


In vervolg op eerder onderzoek uit 2009 heeft RIGO in opdracht van gemeente en corporaties opnieuw de doelgroepen en woonlasten in Tilburg in kaart gebracht.

Het aantal huishoudens in Tilburg is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit geldt ook voor huishoudens met een laag inkomen. In vergelijking met 2009 wordt een groter deel van de kernvoorraad gehuurd door de primaire doelgroep. Tegelijkertijd woont een groter deel van de primaire doelgroep in duurdere huurklassen dan voorheen.

Huurders van corporatiewoningen hebben relatief lage woonlasten in vergelijking met huurders van overige huurwoningen en eigenaar-bewoners. Een doorsnee huurder van een zelfstandige corporatiewoning is € 535 per maand kwijt aan woonlasten. De netto huurlasten en energielasten in de sociale huurvoorraad zijn licht gestegen ten opzichte van 2009. Ondanks de huurtoeslag heeft een relatief groot deel van de primaire doelgroep een hoge woonquote, in vergelijking met de andere inkomensgroepen.

De woonlasten van huurders van corporatiewoningen zijn afgezet tegen hun bestedingsruimte voor woonlasten, na aftrek van overige noodzakelijke uitgaven, volgens de zogenaamde budgetbenadering. Op basis van referentiecijfers van het Nibud, waarin ook de ruimte voor energielasten is verwerkt, heeft 14% van de huurders van corporatiewoningen in Tilburg te hoge woonlasten. Het gaat met name om huishoudens uit de primaire doelgroep (87%).


Meer over: Woonlasten in Tilburg

Zoeken